Změnou, kterou vyžadujeme

se musíme stát my sami, rezidenti z 1

Programová „Vize 22“

1. Máme právo se vyspat! 

Ráno jdou naše děti do školky, školy a my do práce. Praha 1 nepatří turistům, ale rezidentům z Prahy 1, kteří tu spí a bydlí! Policie je tu od toho, aby nás chránila a nevymlouvala se na legislativu a nedostatek strážníků. Chceme sebevědomé městské strážníky pochůzkáře vidět přímo v ulicích. Chceme, aby strážníci a policisté pokutovali (vysokými pokutami) výtržníky, kteří ruší noční klid. Právo na podnikání nesmí být stavěno nad práva rezidentů. Chceme, aby si také úřad Prahy 1 došlápl na vymáhání plnění zákonných povinností provozovatelů a nekompromisně uplatňoval sankce. To jsou dříve nevyužívané mechanismy, které v koordinaci s policií, městskou policií nebo hasiči povedou k výraznému snížení dopadů alkoturismu v Praze 1. Také chceme iniciovat možnost zákazu prodeje alkoholu v maloobchodních prodejnách po 22. hodině.

2. Máme právo zaparkovat, když tu bydlíme!

Cizinci nejsou našinci! Modrá zóna je pro rezidenty, turisté mají parkovací domy. Sdílená auta, elektroauta a mopedy ať platí za modrou rezidenční zónu stejně jako my nebo ať mají svá definovaná omezená parkovací místa. Pro vydávání abonentních a přenosných parkovacích karet se musejí nastavit nová pravidla, která zamezí s jejich kšeftováním. Chceme jasné vymezení každého parkovacího stání pro vozidla kolmými čarami, jako je to třeba na parkovištích před nákupními centry, aby nedocházelo k plýtvání místem v parkovací zóně. Pro jednostopá vozidla je třeba vymezit samostatná parkovací místa na okrajích zóny. Je třeba provést revizi zbytečných zákazů parkování např. před nefunkčními vjezdy do domů či před přebujelým vyhrazeným parkováním pro hotely apod. Pro elektrokoloběžky je třeba ve spolupráci s provozovateli vyčlenit místa pro jejich odkládání tak, aby je nebylo možné zanechat kdekoli. Pouze na těchto místech pak bude možné jízdu zahájit či ukončit, neboť v opačném případě bude jízda účtována dál.

3. Máme právo na čisté uklizené ulice a opravené chodníky, vysypané koše, opečovávanou zeleň i ošetřované stromy.

Čisté ulice, upravené parky a celková kultivace veřejného prostoru včetně vizuálního smogu jsou naší prioritou, proto posílíme úklid a péči o zeleň a zajistíme četnější úklid ulic veřejného prostranství. Zajistíme větší množství košů na odpad a jejich efektivní vývoz.

4. Máme právo mít potraviny, drogerii, pekaře, řezníka, základní zdravotní péči a další občanskou vybavenost v docházkové vzdálenosti od svého bydliště.

Chceme opravdové farmářské tržiště např. na Havelském trhu a sousedské bleší trhy na Uhelném trhu. Obecní nebytové prostory budeme pronajímat s ohledem na zvýšení dostupnosti služeb a občanské vybavenosti pro občany Prahy 1. Uděláme analýzu současné občanské vybavenosti v jednotlivých částech Prahy 1 a vhodné nebytové prostory co nejrychleji nabídneme k pronájmu na obchod a služby, které v místě chybějí. Praha 1 má dnes stále mnoho nepronajatých prostor a přichází tak každoročně o nemalé finanční prostředky. 

Zaměříme se i na kvalitní dostupnou lékařskou péči pro rezidenty, kde víme, že je nedostatek pediatrů a praktických lékařů. Budeme podporovat, aby Nemocnice Na Františku zůstala v majetku a pod kontrolou Prahy 1. Zároveň však budeme jednat s magistrátem o maximální možné finanční i jiné participaci a podpoře pro tento náš klenot, který však Prahu 1 stojí každoročně ohromné finanční prostředky a z 80 % je využíván občany z jiných městských částí, zejména pak z Prahy 7.

5. Máme právo netolerovat hazard a podnikatele s veškerou sdílenou ekonomikou navázanou na cestovní ruch, která nám různou sdílenou havětí okupuje náš společný veřejný prostor pro svůj byznys.

Je na čase definovat, že se jedná o prachsprosté podnikání bez dodržování pravidel na úkor ostatních, a je třeba udělat vše pro to, aby se nastavila jasná pravidla pro tento druh podnikání. 

6. Máme právo žádat od poskytovatelů sdíleného ubytování (např. Airbnb) dodržování jasných pravidel a stávajících zákonů, která bude radnice Prahy 1 důsledně vyžadovat ve spolupráci s výbory SVJ.

Jako jedni z mála opravdu víme, co to znamená hotel v činžáku, a také víme, jak situaci řešit. Nevoláme po definici nových jasných pravidel, neboť ta již existují a jsou obsažena ve stávajících zákonech, územním plánu a příslušných normách. Bytový dům plný provozoven ubytovacích služeb v bytech nemá oporu v legislativě, proto pro řešení situace není nutné vymýšlet legislativu novou, ale využít tu současnou. Podporujeme dílčí úpravy zákonů umožňující obcím vydat nařízení ve věci. Kdo jiný než obec zná místní situaci? Zajistíme funkční radnici tak, aby výkon státní správy nebyl účelově brzděn. Zajistíme funkční stavební úřad, jehož rozhodnutí se rezidenti dočkají bez nutnosti žádat nadřízený orgán o opatření proti nečinnosti. Úředníkům umožníme pracovat bez neustálé obavy z toho, komu jejich činnost způsobí problémy. Výkon státní správy musí být nestranný, úřady musejí v rámci radnice spolupracovat. Nelegální provozovny ubytovacích služeb není možné tolerovat, ale je nutné je řešit nezávisle na tom, kdo je vlastník bytu či provozovatel. Byt je určen k bydlení, pro poskytování ubytovacích služeb slouží ubytovací zařízení. Stávající legislativa umožňuje již nyní mnohem více, než je směrem k této problematice využíváno. Chceme tu spolu nejen žít, ale také bydlet!

7. Máme právo na dohled nad dodržováním pravidel u restauračních předzahrádek a ostatních záborů veřejného prostranství.

Před schválením restauračních předzahrádek budeme požadovat její vizualizaci, rozměry v poměru k provozovně, zajišťování úklidu v okolí a dodržování nočního klidu. Při opakovaných oprávněných stížnostech ze stran rezidentů z okolí uvedenou restaurační předzahrádku pro další sezonu provozovateli nepovolíme či zvážíme její redukci. U stavebních záborů budeme striktně kontrolovat jejich přesné vymezení, jejich kultivovaný vzhled a samozřejmě pečlivý úklid se stavbou související. V případě zvýšené prašnosti její eliminaci pravidelným kropením a podobně.

8. Máme právo na důslednou kontrolu dodržování nastavených pravidel u kulturně-společenských a sportovních akcí na území Prahy 1 včetně dodržování hlukových limitů, nočního klidu a úklidu po akci.

Na území Prahy 1 bohatě stačí jeden maraton sloužící k propagaci Prahy.

9. Máme právo na město, které je třeba ochlazovat! Více nové zelené infrastruktury a nových stromů i vodních prvků a laviček. Prahu 1, ve které společně žijeme, je nutné začít přirozenou formou ochlazovat.

Je potřeba vysazovat stromy (které budou schopné růst v klimatu, které tu bude za několik desetiletí) v ulicích všude tam, kde je to prostorově možné. V případě rekonstrukcí sítí budeme požadovat pod terénem vytvoření kořenového prostoru (výsadbový pás) pro výsadbu nových stromů. V konkrétních projektech vyhodnotíme a budeme prosazovat zasakování dešťových vod v místě i vytváření retenčních prostorů a řešení zeleně schopné akumulovat srážkovou vodu v „zelené hmotě“. V nově zrekonstruovaných ulicích a náměstích budeme požadovat tam, kde to půjde, výsadbu stromů na chodnících v poměru 1 strom na cca 5 parkovacích stání. Chceme město, kde se dá dýchat a žít.

10. Máme právo na opravdovou participaci pro rezidenty z Prahy 1 včetně participativního rozpočtu. Budeme dávat větší prostor místním referendům a občanským iniciativám a budeme věnovat velkou pozornost peticím a stížnostem občanů a podnikatelů.

Posílíme zapojení občanů do rozhodování a možnosti komunikace s radnicí v těchto klíčových oblastech:

a/ Budeme informovat tak, aby všichni v Praze 1 vždy věděli, o čem se na radnici právě vede řeč

b/ Budeme zjišťovat zpětnou vazbu – zajistíme radnici Prahy 1, která se bude obyvatel Prahy 1 aktivně ptát a zjišťovat, zda lidé vědí, co se chystá a zda funguje komunikace oběma směry

c/ Budeme vždy důležité věci konzultovat s občany a setkávat se s nimi – ke klíčovým tématům budeme pořádat kulaté stoly s občany a diskutovat s nimi jejich problémy a očekávání v rozvoji našeho společného města

d/ Budeme občany zapojovat do důležitých rozhodování v jejich čtvrti – zapojení obyvatel musí fungovat dlouhodobě a nejen jednou za čtyři roky

e/ Vymezíme na radnici Prahy 1část peněz z ročního rozpočtu pro participativní rozpočet, který umožní to, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své městské části. Rezidenti z Prahy 1 pak budou podávat návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se pak budou obyvatelé za asistence radnice setkávat na lokálních či tematických veřejných diskusích. Na nich budou diskutovat o tom, co chtějí ve své Praze 1 změnit a jak.  Společné návrhy pak budou předkládat radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením bude hlasovánío tom, které návrhy obyvatel má Městská část Praha 1 realizovat.

Rezidenti z Prahy 1 znají svou čtvrť nejlépe a mají právo aktivně rozhodovat o svém okolí! Moderní participace – zapojení občanů do rozhodování o veřejném prostoru je klíčem pro budování fungující a přívětivé Prahy 1.

11. Máme právo nežít stále ve filmovém ateliéru, rezidenti z jedničky nesmějí být komparzem zadarmo.

Nastavíme procentuální pravidlo vrácení části peněz z filmování pro rezidenty z lokality, kde se filmovalo, ve formě participativního rozpočtu tak, aby se část peněz vrátila zpět do lokality. Včasná a přesná informovanost občanů v okolí je nezbytná včetně informací o zajištěných lokalitách k náhradnímu parkování.

12. Máme právo dostat přednostně každé naše dítě do školky, školy a družiny.

Vyložit a naložit děti před školou a školkou je pro někoho, kdo jede dál do práce, nutnost a k tomu je potřeba vymezené parkování K+R (Kiss and Ride). Naší prioritou bude ve školách šíření robotizace amoderních digitálních technologií, které by se aktivně prolínaly celou výukou. Vymezíme zdroje pro financování většího uplatnění moderních technologií v základních školách. Zaměříme se také na více rostlinné a bezmasé stravy v jídelnách, alespoň jedno čistě rostlinné jídlo týdně a stravování dostupné pro všechny včetně dětí s dietetickými omezeními a stravovacími potřebami. Naše děti dále potřebují moderně revitalizovaná dětská hřiště po vzoru maminek a věku i potřeb našich dětí. Dost bylo věčných slibů, dětská hřiště potřebují delší provozní dobu, zastínění, vodní prvky, nové moderní herní prvky, které reflektují aktuální trendy, a dostupné WC toalety ve veřejném prostoru pro rezidenty zdarma.

13. Máme právo žádat od developerů dodržování jasných pravidel a zákonů i příspěvků k zušlechtění společného veřejného prostoru.

Participace s místními rezidenty z Prahy 1 musí být podkladem pro vyjednávání radnice s developerem. Umožníme občanům ovlivňovat podobu svého okolí zapojením veřejnosti do tvorby nových územních plánů v transparentním procesu za účasti rezidentů. Podporujeme jasné modely odpovědné spolupráce, kdy se developeři podílejí na budování nebo údržbě infrastruktury v okolí jejich staveb.

14. Máme právo na to, aby radnice Prahy 1 vypsala grantovou podporu pro revitalizaci a ozelenění vnitrobloků a komunitní pěstitelství.

Máme právo na to, aby radnice Prahy 1 vypsala grantovou podporu pro revitalizaci a ozelenění vnitrobloků a komunitní pěstitelství. Vnitrobloky musejí být živými ostrovy našeho města a oázou k setkávání sousedů i zahradničení. Zachováme i grant na obnovu domovního fondu, ve kterém bude možnost zahrnout i vnitroblok. Budeme dbát na to, aby radnice byla opravdovým partnerem při jednání s SVJ. Budeme prosazovat srozumitelná, čitelná, transparentní, férová a nediskriminační pravidla pro nakládání s obecním majetkem s přihlížením k požadavkům ze strany SVJ.

Budeme taktéž prosazovat vypsání nového grantového programu na podporu občanů v energetické krizi. Jsme přesvědčeni, že Praha 1 si může dovolit pomoci rezidentům v nacházejícím problematickém období, tak jako byla schopna pomáhat podnikatelům během pandemie koronaviru (COVID-19). Na takovýto program musí být vytvořena přesná pravidla, stejně tomu bylo např. v minulosti při podpoře občanů při deregulaci nájemného. Jsme připraveni podpořit program na bezúročné půjčky. Půjde vždy o adresnou pomoc na základě přesných pravidel. Budeme iniciovat program hromadného nákupu a soutěže energií radnicí tak, aby ušetřila obecní kasa i občané Prahy 1.

15. Máme právo na podporu jakéhokoliv komunitního života a podporu živé rezidenční kultury, která je přirozeným centrem našeho společenského života.

Kultura a sport jsou součástí našeho života v každém věku a je potřeba je všemožně podporovat. Chceme cíleně grantově preferovat rezidenční komunitní a spolkové projekty. Zasadíme se o sportoviště pro rezidenty a pro naše děti zdarma a vybudujeme nové venkovní multigenerační fitness parky, posilovací stroje, parkour a street workout prostory. Budeme nadále podporovat komunitní zahrádky a vytvoříme grilovací komunitní místa na vhodných místech. Budeme tu spolu nejen bydlet, ale také žít!

16. Máme právo na to, aby naši zastupitelé a rada Prahy 1 neustále iniciovala spolupráci s magistrátem.

Také aby aktivně iniciovala přijetí systémových opatření legislativní i nelegislativní povahy, které povedou k řešení neustále diskutovaných problémů, které trápí rezidenty z Prahy 1, živnostníky a podnikatele z Prahy 1 už několikáté volební období. Budeme požadovat, aby se tato opatření schválená zastupitelstvem a radou dostala v maximální možné míře do legislativních předpisů města. Např. vyhlášky nebo nařízení rady jako třeba Tržní řád. My v Praze 1 nejlépe víme, co naše městská část potřebuje.

17. Máme právo na úřad, který má občanům sloužit, a ne je zatěžovat.

Chceme intuitivní přehledný web s rychlým přístupem ke všem potřebným a povinně zveřejňovaným informacím, kde bude všechno jasně, přehledně a transparentně zveřejňováno. Většina problémů se dnes dá řešit komunikací z pohodlí domova. Vytvoříme elektronický systém, aplikaci pro zpětnou vazbu a diskusi s občany a podnikateli z Prahy 1. Uděláme vše pro to, aby sociální služby, které opravdu řeší současné těžké životní situace rezidentů z Prahy 1, byly konečně na moderní a etické úrovni. K tomu potřebujeme dobře pracující úředníky a moderní technické zázemí. Bez dobře odvedené práce ve veřejném zájmu nebude úřad plnit naše očekávání. Chceme na úřadě kompetentní a dobře placené zaměstnance pracující v přívětivém prostředí.

18. Máme právo, aby v Novinách Prahy 1 zazněl i hlas rezidentů a podnikatelů a radniční noviny nebyly jen předraženou PR tiskovinou politiků.

Je nutné zavést skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi občanů a podnikatelů z jednotlivých čtvrtí naší městské části. Radniční noviny (pouze jedny) a online média musejí splňovat principy obvyklé pro veřejná média. Zasadíme se o zveřejňování spolkových názorů nebo názorů aktivních jedinců z jednotlivých oblastí Prahy 1 bez politického nátlaku a v rámci etických pravidel. Na tyto názory pak bude umožněno zveřejnit názorovou zpětnou vazbu od politiků, ale i občanů. Za obsah bude ručit redakční rada složená i ze zástupců opozice.

19. Máme právo na postupné budování chytrého, tzv. smart města.

Cílem je navrhnout takovou koncepci, která umožní v logických na sebe navazujících krocích rozvíjet technologické inovace, které usnadní život ve městě, podnikání nebo přispějí k rozvoji vědy. Jsme proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné. Jsme proti instalování a využívaní technologií na automatické rozpoznávání obličejů ve veřejných prostranstvích. Odmítáme zbytečné šmírování občanů. Primárně se chceme zaměřit na chytré a časově omezené parkování pro zásobování. Nelze už tolerovat celodenní parkování dodávek na chodnících a narůstající tranzitní dopravu dodávkových zásobovacích vozů a aut kurýrních služeb.

20. Máme právo na transparentní, přívětivou a moderní digitalizovanou radnici, která nebude jen úřadem, ale hlavně naším servisem.

Na otevřenou radnici, která bude odpovědně zacházet s našimi penězi a bude vstřícná pro všechny rezidenty včetně občanů EU, kteří zde žijí a podnikají. Budeme průhledně a odpovědně hospodařit s majetkem a s rozpočtem Prahy 1 tak, aby každý věděl všechno a včas! Zavedeme odpovídající prostředí, aby na radnici MČ Praha 1 nevznikal prostor pro korupční jednání. Naším cílem je zapojení rezidentů z Prahy 1 a živnostníků z Prahy 1 do rozhodování o místě, ve kterém bydlí a podnikají. Občané a živnostníci, podnikatelé budou konečně pro politiky a úředníky na radnici Prahy 1 partnery. Je však potřeba, aby většina občanů a podnikatelů mohla své záležitosti vyřizovat online.

21. Máme právo na to, aby Praha zavedla daň z neobývané nemovitosti. Každý má právo na dostupné a důstojné bydlení, pokud řádně platí nájem.

Obecní bydlení by mělo poskytovat jako mix pro skupiny obyvatel od znevýhodněných rodin a jednotlivců přes rodiny se středními příjmy, seniory a samozřejmě i pro potřebná povolání (učitelé, policisté, lékaři). Naší prioritou jsou startovací byty pro mladé rezidenty z Prahy 1 a jejich rodiny a důstojná pomoc seniorům, samoživitelkám/lům a rezidentům v obtížných životních situacích. Rodiny s dětmi a senioři nepatří do ubytoven, ale do obecních bytů. Vytvoříme také podmínky, aby lidé dle svých potřeb mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti nebo komunitním bydlením s dostupnými službami. Zbývající bytový fond je potřeba co nejrychleji připravit k pronájmu za jasně stanovených podmínek.

22. Máme právo na bezbariérovost a snadnou mobilitu pro pěší a dostupnost bezbariérových veřejných toalet.

Ve veřejné dopravě považujeme za důležitou nejen bezbariérovost samotné přepravy, ale také související infrastruktury, jako jsou nástupiště a příchodové cesty, které v roce 2022 stále ještě v Praze 1 nemáme.